MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Etyki
Do zadań Komisji Etyki należy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowanie projektów uchwał i stanowisk ORL w sprawach dotyczących etyki,
2) popularyzowanie wśród lekarzy i lekarzy dentystów zasad etyki deontologii lekarskiej w szczególności poprzez ich publikowanie na łamach Biuletynu Informacyjnego,
3) coroczna organizacja kursu z etyki i deontologii dla lekarzy stażystów,
4) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem zasad etyki lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
5) wnioskowanie do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do lekarzy, którzy złamali zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej,
6) wydawanie na wniosek ORL lub jej Prezydium opinii o postawie etycznej lekarzy i lekarzy dentystów, członków OIL w Tarnowie,
7) inne zlecone zadania przez Okręgowa Radę Lekarską i jej Prezydium.
 
Osoby:
Przewodniczacy Komisji Etyki
lekarz Aleksander Burgielski
Aleksander Burgielski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Etyki
lekarz Stanisław Bem
Stanisław Bem
Sekretarz Komisji Etyki
lekarz Paweł Piotrowicz
Członek Komisji Etyki
lekarz Andrzej Gontaszewski
Członek Komisji Etyki
lekarz Bolesław Wroński
Bolesław Wroński
Członek Komisji Etyki
dr n. med. Grażyna Rokita
Grażyna Rokita

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów